10x10: Japanese PhotobooksI was kindly invited to "suggest 10 postwar Japanese photobooks"
as a part of the on-line continuation of the fine event
10x10: Japanese Photobooks in NYC
and I tried to comply.

Nothing like the used ritual New-Year best-of stuff: here is just a selection of 10 personal all-time favorite photobooks.Ikko NARAHARA. Spain / España : Idai Naru Gogo / Grand Tarde (1969)
Masao KAGEYAMA. Azumino 1977 (1978)
Kinsuke SHIMADA. Oka (1976)
Kishin SHINOYAMA. Kinbaku Taizen / Sadistic Play of Bondage (1971)
Bon FUJII. Kue Issho (1982)
Tatsuo KONDO. Kohoku (1977)
Hiroyuki YAMAMOTO. Sonzai no Toki: Toshi (1990)
Takeji IWAMIYA. Sado (1962)
Shunji OKURA. Musashino (1997)
Masaya NAKAMURA. Ema Nude in Africa (1971)

NARAHARA Ikko. Spain / España : Idai Naru Gogo / Grand Tarde — Fiesta — Vaya Con Dios. Tokyo : Kyuryu-do, 1969.

SHIMADA Kinsuke. Oka (Hokkaido Hills). Tokyo : Asahi-shinbun, Showa 51 (1976).

SHINOYAMA Kishin. Kinbaku Taizen / Sadistic Play of Bondage (Encyclopedia of Bondage). Tokyo : Haga Shoten, 1971.

YAMAMOTO Hiroyuki. Sonzai no Toki: Toshi. / Moments of Existence: Cities ). Osaka : Yamamoto Hiroyuki, 1990.

FUJII Bon. Kue Issho. Tokushima : Kyoiku Shuppan Center, 1982.

KONDO Tatsuo. Kohoku. Tokyo : Nippon Camera-sha, Showa 52 (1977).

KAGEYAMA Masao. Azumino 1977. Tokyo : Toju-sha, 1978.

IWAMIYA Takeji. Sado. Tokyo: Asahi Shinbun-sha, 1962.

NAKAMURA Masaya. Ema Nude in Africa. Kami kara Nusunda Atsui Hadaka. Tokyo : Heibon-sha, Showa 46 (1971).

OKURA Shunji. Musashino. Tokyo : Single-Cut-sha, 1997.


The Backstage Rambling around our 10x10's Selection
10 Postwar Japanese Photobooks